Mason Preparatory School
56 Halsey Blvd Charleston, SC 29401
(843) 723-0664 (843) 723-1104